اخبار

هیئت منتخب اعزامی از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به افریقا

سفری به افریقا همراه با معاونت علمی و فناوری